Observaties, onderzoeken en enquêtes

Scholen krijgen dagelijks aanvragen van studenten van allerlei opleidingen om te komen observeren, onderzoek te doen of enquêtes in te vullen.

Het beleid van School Alex daarin is het volgende :
  • De school werkt aan onderzoeken en enquêtes mee van de eigen studenten en leerkrachten  die een opleiding volgen;
  • De student/leerkracht volgt de opleiding aan een NVAO-geaccrediteerde instelling waardoor integriteit gewaarborgd is;
  • Per jaar kan de school aan één groot landelijk (Universiteits-)onderzoek meedoen welke ook voor de school zinvolle informatie oplevert;
  • Derden die in de school incidenteel onderzoek willen doen communiceren dit via de directeur;
  • Film en/of fotomateriaal blijft binnen de school en is eigendom van de school, behoudens wanneer ouders schriftelijke toestemming voor openbaar gebruik hebben gegeven;
  • Onderzoekgegevens worden geanomiseerd;
  • Conclusies, adviezen en uitkomsten zijn eigendom van de school en worden alleen in overleg met de school gedeeld en/of openbaar gemaakt.
  • In aanvragen waarin aan bovenstaande niet kan worden voldaan, beslist de directeur.Deze regels zijn opgesteld om scholen / leerkrachten niet te laten verdrinken in de hoeveelheid aanvragen en collega’s en leerlingen te beschermen tegen teveel onrust tijdens het onderwijsleerproces.